Feedback Form
Home arrow Temples

Salemjilla Twitter

Salemjilla Facebook

  salemjilla.com youtube

Latest Tweets

Who's Online

Temples PDF Print E-mail

Here are the lists of temples in and around Salem city.

 • amaram (OmalUr) - kAshiliN^gam

 • amarAvathi - amareshvarar

 • avaNippErUr - pashupathi

 • AchchankuTTappaTTi

 • AnaiyAmpaTTi - EkAmbarar

 • AththUr - kAyanirmalEshvaran

 • ARagalUr - kAmanAthar


 • beththanAyakkanpALaiyam - ATkoNDIshvarar

 • bELUr - thAnthOnRishvarar, on the bank of river vaShiShTa, iluppai tree

 • chAththappADi - chithambarEshvarar

 • Salem Temple

 • cheTTimAnkuRichchi - ulagEshvarar

 • chEmandhappaTTi - EkAmbarar

 • dhasaviLakku - ulagIshvarar

 • dhArApuram - sOmEshavarar

 • eDappADi - nanychuNDAn

 • EththAppUr - sAmbamUrthi

 • gengavalli - kailAthanAthar

 • kachchuppaTTi - EkAmbarar

 • Salem Temple

 • karuppUr - kailAshanAthar

 • kanychamalai - sidhdhEshvarar

 • kAvErippaTTi - ananthEshvarar

 • kAvirippaTTi - kAvirinAthar

 • kollimalai - aRappaLLiuDaiyAr

 • kUDalUr - chIyALanAthatswAmi

 • mallikuNDam - EkAmbarEshvarar

 • mandhirachchuram - OmalUr area, ArththanAthEshvarar, pArvatI, uruttira thIrththam

 • mAmAngaththuppaTTi - chOzIshvarar

 • mETTUr - pashupathIshvarar

 • muththunAyakkanpaTTi - chokkanAthar

 • OmalUr - vasanthIshvarar

 • Temple of Salem

 • OmalUr (kAviripuram) - jalakaNTEshvarar

 • pazamalai - sidhdhEshvarar

 • periyEri - thAnthOnRIshvarar

 • punavAsal - thAntOnRIshvarar

 • pUlAmpaTTi - kailAyanAthar

 • rAsIpuram - EkAmbaranAthar

 • sangagiri - sOmEshvarar

 • shankaridhurgam - 3 miles from thiruchcheN^kODu

 • sElam (salem) - sugavanEshvarar (self manifest), chempon nAyaki

 • sElam kOTTai - EkAmbarEshvarar

 • sElam chinnakkaDaivIdhi - mAdhEshvarar

 • sElam chinnamuththutheru - rAmalingachOlIshvarar

 • sElam naththamEDu - chithambarEshavarar

 • singapuram - paTTIshvarar

 • thalaivAsal - kailAyanAthar

 • thAramangalam - OmalUr taluk, 16 miles from sElam,
  kailAshanAthar, saramal river

 • tAramangalam - iLamIshvarar


 • Bless


 • theDAvUr - EkAmbaranAthar

 • thiruchchenkODu - ardhdhanArIshvarar

 • thiruppaththUr - kALaththIshvarar

 • thINDAmangalam - mallikArjunar

 • thenkaraikkOTTai

 • pAlAkkOT - parameshvarar

 • uththamachOzapuram - karapuranAthar

 • vanavAsi - thiyAgarAjar